Cách tính dung lượng kích thước database với PHP

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code ngắn bằng PHP, với đoạn code này, các bạn sẽ có thể biết được bất kì dung lượng (size) của bất kì database nào. Với ứng dụng này, các bạn có thể áp dụng cho những dự án riêng của mình.

cach-tinh-dung-luong-kich-thuoc-database-voi-php

PHP Code

function CalcFullDatabaseSize($database, $db) {
 
  $tables = mysql_list_tables($database, $db);
  if (!$tables) { return -1; }
 
  $table_count = mysql_num_rows($tables);
  $size = 0;
 
  for ($i=0; $i < $table_count; $i++) {
    $tname = mysql_tablename($tables, $i);
    $r = mysql_query("SHOW TABLE STATUS FROM ".$database." LIKE '".$tname."'");
    $data = mysql_fetch_array($r);
    $size += ($data['Index_length'] + $data['Data_length']);
  };
 
  $units = array(' B', ' KB', ' MB', ' GB', ' TB');
  for ($i = 0; $size > 1024; $i++) { $size /= 1024; }
  return round($size, 2).$units[$i];
}

Cách sử dụng như sau :

// open mysql connection:
$handle = mysql_connect('localhost', 'user', 'password'); 
 
if (!$handle) { die('Connection failed!'); }
 
// get the size of all tables in this database:
print CalcFullDatabaseSize('customer1234', $handle);
// --> returns something like: 484.2 KB
 
// close connection:
mysql_close($handle);

Rất đơn giản phải không các bạn, có thể các bạn sẽ không ứng dụng đoạn code này nhiều, nhưng chắc chắn là các bạn sẽ học thêm nhiều về PHP và cách lập trình qua bài viết này.

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/php/cach-tinh-dung-luong-kich-thuoc-database-voi-php.html

Comments

comments