Đếm số lượng file có trong đường dẫn (Directory) bằng PHP

Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 2 đoạn code giúp các bạn có thể xử lý khi làm việc với đường dẫn (Directory), có thể hiện giờ các bạn không dùng nó trên trang web của mình, nhưng mình tin rằng một ngày nào đó các bạn sẽ có dịp dùng đến nó, còn không thì các bạn cũng có thể học hỏi thêm được nhiều về các câu lệnh cũng như hàm xử lý trên directory.

Đếm số lượng file có trong đường dẫn (Directory) bằng PHP

Hàm sau sẽ giúp các bạn đếm số lượng các file hiện có trong đường dẫn mà các bạn muốn tìm hiểu.

function count_dir_files($dirname)
{
	$total_files=0;
	
	if(is_dir($dirname))
	{
		$dp=opendir($dirname);
		
		if($dp)
		{
			while(($filename=readdir($dp)) == true)
			{
				if(($filename !=".") && ($filename !=".."))
				{
					$total_files++;
				}
			}
		}
	}
	
	
	return $total_files;
}

Ngoài ra nếu các bạn muốn kiểm tra xem folder (trong đường dẫn) có trống (empty) hay không trước khi quyết định delete folder đó thì các bạn dùng đoạn code sau :

function iif($condition, $true_value, $false_value)
{
	return(($condition == $true_value) ? $true_value : $false_value);
}

function is_empty($directory)
{
	$i = 0;
	if(is_dir($directory))
	{
		$files = opendir($directory);
		while($file = readdir($files))
		{
			$i++;
		}
		
		return iif(($i > 2), false, true);
	}
	else
		return false;
}

Mình mong là các bạn có thể học hỏi thêm nhiều về PHP từ 2 đoạn code mà mình chia sẻ trong bài viết này.

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/php/dem-so-luong-file-co-trong-duong-dan-directory-bang-php.html

Comments

comments