Kích hoạt ẩn xuất flat menu với javascript

Hôm nay mình sẽ mang đến cho các bạn một mẫu menu sẽ xuất hiện sau khi người dùng nhấp vào biểu tượng hoặc nút bấm trên website. Hiệu ứng của menu này được tạo bởi javascript, vì thế mà qua bài viết này, các bạn sẽ học hỏi thêm một số điều từ ngôn ngữ này.

Kích hoạt ẩn xuất flat menu với javascript

Xem Demo | Download

HTML

Cấu trúc html cho menu này bao gồm một nút bấm và danh sách menu.

<a href="#menu" id="toggle"><span></span></a>

<div id="menu">
 <ul>
  <li><a href="#home">Home</a></li>
  <li><a href="#about">About</a></li>
  <li><a href="#contact">Contact</a></li>
 </ul>
</div>

CSS

Các bạn định dạng menu theo chuẩn css sau :

/* Important styles */
#toggle {
 display: block;
 width: 28px;
 height: 30px;
 margin: 30px auto 10px;
}

#toggle span:after,
#toggle span:before {
 content: "";
 position: absolute;
 left: 0;
 top: -9px;
}
#toggle span:after{
 top: 9px;
}
#toggle span {
 position: relative;
 display: block;
}

#toggle span,
#toggle span:after,
#toggle span:before {
 width: 100%;
 height: 5px;
 background-color: #888;
 transition: all 0.3s;
 backface-visibility: hidden;
 border-radius: 2px;
}

/* on activation */
#toggle.on span {
 background-color: transparent;
}
#toggle.on span:before {
 transform: rotate(45deg) translate(5px, 5px);
}
#toggle.on span:after {
 transform: rotate(-45deg) translate(7px, -8px);
}
#toggle.on + #menu {
 opacity: 1;
 visibility: visible;
}

/* menu appearance*/
#menu {
 position: relative;
 color: #999;
 width: 200px;
 padding: 10px;
 margin: auto;
 font-family: "Segoe UI", Candara, "Bitstream Vera Sans", "DejaVu Sans", "Bitstream Vera Sans", "Trebuchet MS", Verdana, "Verdana Ref", sans-serif;
 text-align: center;
 border-radius: 4px;
 background: white;
 box-shadow: 0 1px 8px rgba(0,0,0,0.05);
 /* just for this demo */
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
 transition: opacity .4s;
}
#menu:after {
 position: absolute;
 top: -15px;
 left: 95px;
 content: "";
 display: block;
 border-left: 15px solid transparent;
 border-right: 15px solid transparent;
 border-bottom: 20px solid white;
}
ul, li, li a {
 list-style: none;
 display: block;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
li a {
 padding: 5px;
 color: #888;
 text-decoration: none;
 transition: all .2s;
}
li a:hover,
li a:focus {
 background: #1ABC9C;
 color: #fff;
}

Javascript

Cuối cùng là các bạn sẽ sử dụng đoạn script bên dưới để tạo hiệu ứng.

<script type="text/javascript">
  var theToggle = document.getElementById('toggle');

// hasClass
function hasClass(elem, className) {
	return new RegExp(' ' + className + ' ').test(' ' + elem.className + ' ');
}
// addClass
function addClass(elem, className) {
  if (!hasClass(elem, className)) {
  	elem.className += ' ' + className;
  }
}
// removeClass
function removeClass(elem, className) {
	var newClass = ' ' + elem.className.replace( /[\t\r\n]/g, ' ') + ' ';
	if (hasClass(elem, className)) {
    while (newClass.indexOf(' ' + className + ' ') >= 0 ) {
      newClass = newClass.replace(' ' + className + ' ', ' ');
    }
    elem.className = newClass.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
  }
}
// toggleClass
function toggleClass(elem, className) {
	var newClass = ' ' + elem.className.replace( /[\t\r\n]/g, " " ) + ' ';
  if (hasClass(elem, className)) {
    while (newClass.indexOf(" " + className + " ") >= 0 ) {
      newClass = newClass.replace( " " + className + " " , " " );
    }
    elem.className = newClass.replace(/^\s+|\s+$/g, '');
  } else {
    elem.className += ' ' + className;
  }
}

theToggle.onclick = function() {
  toggleClass(this, 'on');
  return false;
}
</script>  

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/javacript/kich-hoat-an-xuat-flat-menu-voi-javascript.html

Comments

comments