Làm nổi bật chuỗi con (substring) trong chuỗi bằng PHP

Tranh thủ chút ít thời gian mình sẽ chia sẻ cho các bạn một đoạn code PHP nhỏ có tác dụng làm nổi bật chuỗi con trong chuỗi lớn. Với đoạn code này, các bạn có thể áp dụng cho việc làm nổi bật các từ khóa có trong bài viết của các bạn.

Làm nổi bật chuỗi con (substring) trong chuỗi bằng PHP

Chúng ta sẽ sử dụng regular-expression để thực hiện thao tác này.

<?php
    $text='Would you be so kind to highlight thuthuatweb.net in this string?';
    $search='thuthuatweb.net';

    echo textHighlight($text,$search);

    //Performs a regex-texthighlight
    function textHighlight($text,$search,$highlightColor='#0000FF',$casesensitive=false)
    {
        $modifier=($casesensitive) ? 'i' : '';
        //quote search-string, cause preg_replace wouldn't work correctly if chars like $?. were in search-string
        $quotedSearch=preg_quote($search,'/');
        //generate regex-search-pattern
        $checkPattern='/'.$quotedSearch.'/'.$modifier;
        //generate regex-replace-pattern
        $strReplacement='$0';
        return preg_replace($checkPattern,$strReplacement,$text);
    }
?>

Chúc các bạn sẽ tìm thấy được nhiều hữu ích từ bài viết này.

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/php/lam-noi-bat-chuoi-con-substring-trong-chuoi-bang-php.html

Comments

comments