Lấy và hiển thị dữ liệu từ Database bằng PHP và MySql

Ở bài trước, mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối cơ sở dữ liệu, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cách lấy dữ liệu và hiển thị dữ liệu ra ngoài trang web.

mysql-select-query

Để các bạn dễ hiểu, thì chúng ta sẽ sử dụng classicmodels database với dữ liệu lấy từ bảng employees. Các bạn có thể download dữ liệu mẫu này về máy để có thể thử test trên máy của các bạn.

Okie, sau khi đã có database , các bạn chỉ cần dùng câu lệnh SELECT để lấy dữ liệu là xong, bên dưới là toàn bộ đoạn code minh họa cho việc lấy dữ liệu và hiển thị nó bên ngoài với việc lồng ghép với các phần tử html. Đây là những đoạn code căn bản nhất mà các bạn cần phải nắm vững.

<?php
require_once 'dbconfig.php';
 
try {
  $pdo = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$dbname", $username, $password);
 
  $sql = 'SELECT lastname,
          firstname,
          jobtitle
        FROM employees
       ORDER BY lastname';
 
  $q = $pdo->query($sql);
  $q->setFetchMode(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
  die("Could not connect to the database $dbname :" . $e->getMessage());
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>PHP MySQL Query Data Demo</title>
    <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
    <link href="css/style.css" rel="stylesheet">
  </head>
  <body>
    <div id="container">
      <h1>Employees</h1>
      <table class="table table-bordered table-condensed">
        <thead>
          <tr>
            <th>First Name</th>
            <th>Last Name</th>
            <th>Job Title</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <?php while ($row = $q->fetch()): ?>
            <tr>
              <td><?php echo htmlspecialchars($row['lastname']) ?></td>
              <td><?php echo htmlspecialchars($row['firstname']); ?></td>
              <td><?php echo htmlspecialchars($row['jobtitle']); ?></td>
            </tr>
          <?php endwhile; ?>
        </tbody>
      </table>
  </body>
</div>
</html>

Và thành quả mà chúng ta nhận được sẽ như sau :

PHP-PDO-SELECT

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: https://www.thuthuatweb.net/sql/lay-va-hien-thi-du-lieu-tu-database-bang-php-va-mysql.html

Comments

comments